Kameraseuran säännöt

Pohjois-Lapin Kameraseura r.y.:n säännöt


1 §
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Lapin Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Inari.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen.
Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää: kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännöllisiä harjoituksia; järjestää valokuvanäyttelyitä, -kilpailuja ja -retkiä; harjoittaa tiedotus-, kerho- ja neuvontatoimintaa; järjestää koulutustilaisuuksia; voi toimia yhteistyössä kotimaisten järjestöjen kanssa ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

3 §
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaisena- ja kunniajäsenenä voi olla yksityinen henkilö. Kannattavana jäsenenä voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä.

4 §
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään maksamalla yhdistyksen vuosimaksun. Kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa.

5 §
Varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen vaalikokouksen määräämän vuosimaksun. Kunniajäsen on vapaa vuosimaksusta. Eroa pyytänyt varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän ole maksanut vuosimaksuaan kahden kalenterivuoden loppuun mennessä.

6 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu vuosittain valittava yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana ja neljä (4) varsinaista jäsentä , joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa. Vuosikokouksessa toimii kuitenkin puheenjohtajana läsnäolevista valittu äänioikeutettu jäsen. Jäsenistöllä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteerinä ja rahastonhoitajana voi toimia sama henkilö. Hallitus voi kutsua muitakin jäseniä tarpeellisiksi katsomiinsa tehtäviin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta jäsentä ovat läsnä. Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 28. päivänä jätettäväksi toiminnantarkastajalle.

8 §
Kutsut yhdistyksen kokouksiin on postitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Varsinaisissa kokouksissa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

9 §
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti kutsuttu koolle.
Asiaäänestyksessä päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja vaalissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Jos vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.
Puheenjohtajan vaalissa edellytetään, että valittava saa yli puolet annetuista äänistä.
Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa

10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun kuluessa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään hallituksen toimintakertomus

  2. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  4. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

  5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

  6. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

  7. määrätään sääntöjen 5 §:n mukaiset kuluvan toimintavuoden vuosimaksut sekä yhdistyksen tilojen ja laitteiden käyttömaksut

  8. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

  9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Ensimmäisessä näiden sääntöjen mukaisessa vuosikokouksessa vuonna 2014 käsitellään vain kohdat 1, 2, 3 ja 9.


11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12 §
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa lisäksi hankkia tuloja perimällä maksuja toimeenpanemistaan valokuvanäyttelyistä, valokuvakilpailuista, esityksistä, retkistä, koulutustilaisuuksista ja luovuttamalla kuvia joihin seuralla on oikeudet.

13 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty jommassakummassa varsinaisessa kokouksessa ja jota on kannattanut vähintään 4/5 äänten enemmistö annetuista äänistä.

14 §
Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi maassamme sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä ja sitä varten kokoonkutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin 4/5 äänten enemmistö annetuista äänistä kannattaa.

15 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.