Ajankohtaista

Camera Borealis 2021

23.11.2021

VUODEN 2021 TAPAHTUMAN TALLENTEET LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Tallenteet ovat katsottavissa su 28.11.2021 asti

Perjantain tallennelinkki: https://youtu.be/IhiNpAjwlLo

Lauantain tallennelinkki: https://youtu.be/Hw6PJ4w5pcU


Pohjois-Lapin Kameraseuran huhtikuun 2020 kuva

19.4.2020

Kuu­kau­den ku­van ot­ta­nut Kari Pel­to­nen ker­too ole­van­sa osa-ai­kai­nen har­ras­te­li­ja­ku­vaa­ja, jol­le di­gi­ku­vaus tun­tuu ole­van koko ajan uut­ta ja ou­toa. In­to­hi­mo­na hä­nel­lä on fil­mi­a­jal­ta pe­räi­sin ole­va mus­ta­val­ko­ku­vaus ja nyt­tem­min, fil­mi­kus­tan­nus­ten puut­tu­es­sa, mak­ro­ku­vaus. Ta­voit­tee­na hä­nel­lä on op­pia ot­ta­maan muo­to­ku­va.

- Huh­ti­kuun ku­van tee­mak­si ase­tin ke­vään tu­lon. Ja ku­ten nä­kyy, Ina­ril­la on vie­lä rau­hal­lis­ta sen suh­teen. Mal­li­na Ison Jää­saa­ren poh­joi­sin män­ty, Kari ker­too.

Pohjois-Lapin Kameraseuran maaliskuun 2020 kuva

26.3.2020


Rau­no Koi­vu­nen on va­lo­ku­van­nut La­pin luon­toa use­an vuo­den ajan. Ku­vis­sa ko­ros­tuu hä­nen asuin­paik­kan­sa Ina­rin seu­tu sekä eri­tyi­ses­ti Mud­dus­jär­ven ym­pä­ris­tö eri vuo­de­nai­koi­na. Kiin­nos­tus va­lo­ku­vaa­mi­seen syt­tyi 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la en­sim­mäis­ten di­gi­ka­me­roi­den myö­tä ja suu­rem­pi in­nos­tus luon­to­ku­vaa­mi­seen al­koi kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten. Yh­te­nä mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta ai­heis­ta hä­nel­lä on eri vuo­de­nai­ko­jen sä­vy­jen tal­ti­oin­ti sekä lä­hi­ku­vaus kas­veis­ta ja eläi­mis­tä. Ku­van ris­ti­ket­tu tal­len­tui ka­me­raan Gálddo­ai­vin seu­dul­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

Pohjois-Lapin Kameraseuran helmikuun 2020 kuva

Kuva: Jouni MännistöPohjois-Lapin Kameraseuran joulukuun 2019 kuva

Kuva: Jorma Hevonkoski